ธนารักษ์ ยกเว้นเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ สูงสุด 1 ปี ของขวัญปีใหม่ เช็กเงื่อนไข

ธนารักษ์ ยกเว้นเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ สูงสุด 1 ปี ของขวัญปีใหม่ เช็กเงื่อนไข

กรมธนารักษ์ ยกเว้นเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุปี 65 ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี ช่วยลดภาระประชาชน เกษตรกร และ ผู้เช่าอาคาร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ เช็คเงื่อนไขที่นี่

จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565 ( มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 )ตามที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอโดยหนึ่งในมาตรการก็คือการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในปี 2565 กรมธนารักษ์ ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ รายละเอียดดังนี้

1.ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าปี พ.ศ. 2565 (ไม่รวมค่าเช่าช่วง) สำหรับผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร โดยผู้เช่าที่ได้รับสิทธิยกเว้นดังกล่าว ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

ต้องเป็นผู้เช่าชั้นดี ไม่มีภาระค่าเช่าซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ค้างกับกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ หากผู้เช่าได้ชำระค่าเช่าปี พ.ศ. 2565 แล้ว ให้ผลักค่าเช่า ปี พ.ศ. 2565 ไปเป็นค่าเช่า ปี พ.ศ. 2566 แทน
สำหรับผู้เช่าที่มีภาระค่าเช่าค้างชำระกับกรมธนารักษ์ และมีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ต้องดำเนินการชำระค่าเช่าค้างให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเว้นการเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระตามสัญญาที่กำหนดไว้
ad
2. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า 3 เดือน (ไม่รวมค่าเช่าช่วง) ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 สำหรับผู้เช่าอาคารราชพัสดุและเพื่อประโยชน์อย่างอื่น โดยผู้เช่าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว มีเงื่อนไขดังนี้

 

ต้องยื่นคำร้องต่อกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผู้เช่าที่มีภาระค่าเช่าค้างชำระกับกรมธนารักษ์และมีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ต้องดำเนินการชำระค่าเช่าค้างให้ครบถ้วนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเว้นการเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระตามสัญญาที่กำหนดไว้

3.ผู้เช่าประเภทอื่น นอกเหนือจากข้อ (1) และข้อ (2) หากประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการ

 

ให้ยื่นหนังสือและชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียดผลประกอบการย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) และอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ์เป็นรายกรณี

ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565